معرفي پايانه فروش و مزاياي استفاده از سامانه


پايانه هاي فروش P.O.S) POINT OF SALE) دستگاهي است كه در مراكز فروش كالا و خدمات نصب مي شود تا در معاملات به جاي پرداخت وجه نقد و حمل و نقل فيزيكي پول، مبلغ مورد معامله به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت (مشتري) كسر و به حساب پذيرنده كارت (فروشنده) واريز گردد.

سرعت دهي و اطمينان بخشي در انجام معاملات
صرفه جويي در هزينه هاي ملي بابت چاپ ، توزيع و امحاء اسكناسهاي فرسوده
رونق تجارت الكترونيك
كمك به سلامت و بهداشت افراد جامعه
افزايش ضريب امنيت و ايمني مردم بخاطر بي نيازي از حمل پول نقد
كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و دستگاههاي خود پرداز
دريافت مبالغ بالا بدون پذيرش خطر ريسك چكهاي مسروقه و جعلي
عدم وجود مشكلات مربوط به شمارش پول و برگشت پول خرد الباقي آن
رفع مشكلات مربوط به جمع آوري پول در پايان روز و واريز به حساب در روز كاري بعد